ZAKŁAD INFORMATYKI I ŁĄCZNOŚCI SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ
Tematy prac dyplomowychDr inż. Andrzej LUBAŃSKI

 1. Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego nt. "Modulacja i detekcja".
 2. Sieci i systemy teleinformatyczne z protokołem X.25, Frame Relay i TCP/IP - analiza możliwości wykorzystania (realizacji) w systemach informacyjnych służb ratownictwa.
 3. Współczesna telekomunikacja optyczna - analiza możliwości wykorzystania
 4. w systemie informacyjnym PSP.
 5. Aplikacje abonenckie ISDN i dostępu do Internetu - analiza możliwości wykorzystania w systemach informacyjnych służb ratownictwa.
 6. Analiza potrzeb stosowania autoryzacji i autentyzacji użytkownika w systemach łączności służb ratownictwa wykorzystujących Internet.
 7. Telefonia internetowa (VoIP) - konkurencja dla operatorów telekomunikacyjnych.
 8. Bezpieczeństwo informacji w sieciach teleinformatycznych. Aplikacje usług (integralności, niezaprzeczalności, uwierzytelnienia i poufności).

st. kpt. dr inż. Jacek Chrzęstek

Propozycje tematów prac dyplomowych dla WIBC

Stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia

 1. Ocena funkcjonowania systemu łączności zarządzania kryzysowego w wybranym powiecie.
 2. Analiza możliwości techniczno-usługowych współczesnych sieci telekomunikacyjnych w aspekcie ich wykorzystania do budowy sieci łączności zarządzania kryzysowego.
 3. Analiza możliwości techniczno-funkcjonalnych współczesnych środków i urządzeń telekomunikacyjnych w aspekcie zastosowania ich jako mechanizmu przekazu informacji w systemie zarządzania kryzysowego.
 4. Analiza struktury organizacyjno-technicznej systemu łączności zarządzania kryzysowego na obszarze wybranego powiatu.
 5. Analiza struktury organizacyjno-technicznej systemu łączności zarządzania kryzysowego na obszarze wybranego województwa.
 6. Ocena funkcjonowania systemu informowania, ostrzegania i alarmowania ludności na obszarze wybranego powiatu.
 7. Ocena funkcjonowania systemu informowania, ostrzegania i alarmowania ludności na obszarze wybranego województwa.
 8. Ocena organizacji systemu przepływu informacji w procesie zarządzania kryzysowego.
 9. Radiowe systemy łączności ruchomej - analiza możliwości techniczno - eksploatacyjnych w aspekcie zastosowania ich w sieci łączności zarządzania kryzysowego.
 10. Ocena funkcjonowania kodowanej blokady szumów i selektywnego wywołania w sieciach radiowych zarządzania kryzysowego na obszarze wybranego województwa.
 11. Ocena funkcjonowania systemu łączności CZK w wybranym powiecie (województwie).
 12. Ocena wykorzystania systemu GSM na potrzeby sieci łączności zarządzania kryzysowego.

Propozycje tematów prac dyplomowych dla WIBP

Stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia

 1. Ocena funkcjonowania systemu łączności ratownictwa w wybranym powiecie.
 2. Analiza organizacji systemu łączności współdziałania służb ratunkowych w wybranym województwie.
 3. Analiza organizacji systemu łączności alarmowania, dysponowania, dowodzenia i współdziałania w ramach KSRG na przykładzie wybranego województwa.
 4. Analiza możliwości techniczno-usługowych współczesnych sieci telekomunikacyjnych w aspekcie ich wykorzystania do budowy sieci łączności ratownictwa.
 5. Analiza możliwości techniczno-funkcjonalnych współczesnych środków i urządzeń telekomunikacyjnych w aspekcie zastosowania ich jako mechanizmu przekazu informacji w systemie ratownictwa.
 6. Analiza struktury organizacyjno-technicznej systemu łączności ratownictwa na obszarze wybranego powiatu.
 7. Analiza struktury organizacyjno-technicznej systemu łączności ratownictwa na obszarze wybranego województwa.
 8. Ocena funkcjonowania systemu informowania, ostrzegania i alarmowania ludności na obszarze wybranego powiatu.
 9. Ocena funkcjonowania systemu informowania, ostrzegania i alarmowania ludności na obszarze wybranego województwa.
 10. Ocena organizacji systemu przepływu informacji w procesie dowodzenia i koordynacji działaniami ratowniczymi.
 11. Radiowe systemy łączności ruchomej - analiza możliwości techniczno - eksploatacyjnych w aspekcie zastosowania ich w sieci łączności ratownictwa.
 12. Analiza systemu łączności alarmowania, dowodzenia i współdziałania jednostek KSRG podczas dużych akcji ratowniczo - gaśniczych na terenie wybranego powiatu (województwa).
 13. Analiza systemu łączności alarmowania, dowodzenia, współdziałania i koordynacji działań różnych podmiotów biorących udział w zintegrowanych akcjach ratowniczo - gaśniczych na terenie wybranego powiatu (województwa).
 14. Ocena funkcjonowania kodowanej blokady szumów i selektywnego wywołania w sieciach radiowych ochrony przeciwpożarowej na obszarze wybranego województwa.
 15. Ocena systemu łączności CPR w wybranym powiecie.
 16. Analiza stanu dokumentacji z zakresu łączności w jednostkach PSP na przykładzie wybranego województwa.
 17. Analiza możliwości funkcjonalnych urządzeń radiotelefonicznych stosowanych w jednostkach ochrony p.poż.
 18. Analiza techniczno-funkcjonalna systemów łączności stosowanych w tunelach w aspekcie prowadzenia działań ratowniczych.
 19. Ocena możliwości wykorzystania systemu GSM w sieci łączności KSRG.